สิงห์ปาร์คเชียงราย Singha Park ( ไร่บุญรอด )

สิงห์ปาร์ค เชียงราย” สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นของภาคเหนือมาได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไปสู่นักท่องเที่ยว ทำให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ และได้ความรู้ พร้อมประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ การมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ กลับไป